Historie

Historie

Lobbæk Vandværk er de private vandværkers storebror og dækker et meget stort område af kommunen. Den stiftende generalforsamling fandt sted den 19. marts 1950, og det var ingeniør Preben Wistisen København, der forelagde projektet. Formand blev bagermester Eggert Hansen, bygmester Louis E. Kofoed blev kasserer og skomager Jens Kofod blev sekretær.

39 andelshavere tegnede sig i starten. Nylars og Vestermarie Kommune garanterede for et lån på 80.000 kr. Allerede den 13. oktober 1950 var det hele klart, og værket kom til at koste kr. 73.320,00.

Jens Mattesen var opkræver indtil 1953, da Dagny Thorsen overtog hvervet, mens formanden passede værket.

Baneformand H. Christensen blev opkræver fra den 1. juli 1953, da var der 62 andelshavere. I 1961 afløstes han af forretningsfører Valdemar Andersen, og dette år vedtoges det at udvide værket med nyt filter og rentvandskammer.

Året efter overtog Ludvig Hansen Nyholt, opkrævningen hos de 93 andelshavere. I 1964 rundede man de 100.

Efter Eggert Hansens død i 1966, blev Louis E. Kofoed formand, Erik Petersen blev bestyrer og opkræver, og Knud V. Jensen kasserer.

I 1969 overtog Axel Larsen hvervet som bestyrer. Frits Sørensen blev formand i 1970, og året efter kom turen til Knud Jensen Køllersminde.

Der skete lidt efter lidt udvidelser af ledningsnettet, i 1972 var der 136 andelshavere, og året efter blev der lagt vand ind hos 19 andelshavere på Bodelyngen, og i 1976 bestemtes det, at grænsen skulle være Kirkevej, Almindingsgærdet, Læså, og Østersøen, og forbruget var på 70.000 m årligt. I 1977 var man nået op på 389 medlemmer, og kassereren måtte anskaffe sig en adressemaskine.

I 1980/81 blev værket forsynet med automatisk alarmeringssystem. Forbruget var nået op på 124.000 m. Ved generalforsamlingen i 1982 trak Knud Jensen sig tilbage som formand og afløstes af vognmand Henry Pedersen.

I 1983 afløstes Henry Pedersen af Helge Marker, der blev afløst af Jørn Mattesen i 1985, kasserer og bestyrer er Karl Aage Rasmussen, bestyrelsesmedlemmer er Finn Jensen, Jørn Birk og Olaf Kalf-Hansen. Ifølge planlægningen skal Lobbæk Vandværk fortsat fungere som et selvstændigt område uden forsyning udefra. Værket står godt rustet til at klare selv en kraftig stigning i vandforbruget inden for sit store forsyningsområde.

Edb-alderen kom til Lobbæk Vandværk i 1992, da Vandværket anskaffede EDB for at køre regnskab og forbrugerafregning på dette system. Efter at alle forbrugere var kørt ind i systemet, blev det taget i brug fra den 1. januar 1992.

I 1994 blev den gamle eternitledning i Olesvej udskiftet med 90 mm PVC rør ledning. Et større projekt til ca. 450.000 kr.

I 1995 afgik Jørn Mattesen som formand efter 10 år på posten. Den tidligere kasserer og bestyrer Karl Aage Rasmussen blev herefter valgt til formand, kasserer blev Karen-Mari Nielsen, næstformand Erling Marguart, sekretær Finn Jensen, samt nyvalgt i 1995 Kurt Mattson, bestyrer er Jørn Birk, Aaker VVS.

Vandværket gik over til målerafregning for alle forbrugere pr. 1. januar 1996 med 4 a conto betalinger og årsopgørelse pr. 30. september (ændret til 31. december.)

1.April 1997 blev Lobbæk Vandværk tilmeldt PBS, der kom flow målere på udpumpet rent vand med opdatering på EDB, i sommeren 1997 blev der byggemodnet nord for vandværket med vej og 6 nye boliger. Vandværket satte pladsen mod vest i orden med gærde og beplantning. I 1997 var vandværket nået op på 450 forbrugere.

I 1998 kom der flow målere på alle råvandsindføringer med opdatering på EDB, den gamle eternitledning i Vestergade blev udskiftet i 1998 ca. 150.000 kr.

Til år 2000 skiftet blev det første EDB anlæg udskiftet, og der blev bygget henstandsbassin til skyllevand.

10 Februar 1999 blev Lobbæk Vandværk tilsluttet internettet.

År 2000 er hovedparten af forbrugerne tilsluttet PBS. Den 19. marts var det 50 år siden Lobbæk Vandværk blev startet, og det blev fejret ved et åbent hus arrangement i vandværkets bygning og efterfølgende reception i Lobbæk medborgerhus, til stede var den sidste nulevende af stifterne Louis Kofoed, som modtog en opmærksomhed.

27. maj 1999 blev der påvist BAM i tre af vandværkets boringer, så meget at vi var nødt til at stoppe indvindingen af de berørte boringer selvom vi startede en afværgepumpning, som ikke rigtigt gav noget resultat.

Boringerne ligger alle i bebygget område, så der var ingen forhåbninger om at det skulle blive bedre i den nærmeste fremtid.

Lobbæk Vandværk forsyner nu ca. 500 forbrugere, fortrinsvis helårs og indvinder ca. 150.000 m årligt, så hvis vandværket skulle fortsætte som selvstændigt vandværk var vi nødt til at finde et nyt indvindingsområde. Det lykkedes også men indtil 3,0 km fra vandværket, som er en stor forskel i forhold til tidligere, hvor boringerne lå tæt op til vandværket.

I samråd med HOH konsulentfirma blev der fundet to nye boresteder, og efter at alle tilladelser var i orden begyndte man at bore den 10. juli 2001, det var beregnet at der skulle bores ned til 60,0 meter, men man skulle ned på 110,00 meter før der kom vand nok, og borefolkene fandt ud af, at der er stor forskel på at bore på Sjælland og på klippeøen Bornholm,. Efter møje og besvær og flere ødelagte borebits kunne man den 1. november 2001 åbne for den første boring og sende rent og godt vand hjem til vandværket, fra en boring, der kan yde op til 40 m i timen.

Forud var der lagt ca. 2 km råvandsledning, og som noget nyt blev rørene svejset sammen, og også som noget nyt foregår styringen via trådløs forbindelse som fungerer udmærket. Hele arbejdet med at få rent vand kom til at koste vandværket 1,2 mill. af formuen, som kassereren var meget ked af at slippe, men så er vandværket også sikret i fremtiden og kan forsyne medlemmerne med rent og godt vand.

Pr. 1. september 2001 blev smedesvend Martin Larsen ansat som vandværkspasser, til at passe både vandværk og regnskab. Stillingen er fuldtidslønnet og vi mener at der efterhånden er så meget arbejde, i særdeleshed med regnskabsføringen, at der er behov for fuldtidsbeskæftigelse, tiden er nok forbi med at bestyrelsen kan afse tid til den daglige pasning.

På generalforsamlingen den 19. februar 2002 kom den nye bestyrelse til at bestå af formand Karl Aage Rasmussen, Næstformand Axel Hansen, samt Martin Andersen, Ole H. Espersen og Steffen D. Nielsen, Supl. Er Henrik V. Jensen, både kasserer og sekretærjob varetages af vandværkspasseren.